Awam | Warga KDN   phone white 03 - 8000 8000  email icon  pro[at]moha[dot]gov[dot]my

Carian untuk:
Cari Hanya:
Jumlah: 23 keputusan dijumpai

Soalan Lazim Bahagian Akaun

Berikut adalah soalan-soalan yang sering diajukan oleh pengunjung Portal Kementerian Dalam Negeri. Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lain sila hubungi kami di talian 03- 8886 8533 atau e-mel kepada kami di pro@moha.gov.my


Bahagian Akaun

UNIT AMANAH, DEPOSIT & PANJAR :

Bilakah Penyata Penyesuaian Amanah/Deposit/Panjar perlu dikemukakan oleh PTJ ke Bahagian Akaun KDN?
  Jawapan :

Berdasarkan AP 143 (b) dan Pekeliling Perbendaharaan Bil. 8/1987, Penyata Penyesuaian Akaun Amanah/Deposit/Panjar hendaklah disediakan bagi menyesuaikan baki rekod perakaunan Jabatan dengan Laporan Terperinci yang dikeluarkan oleh Pejabat Perakaunan dalam tempoh 14 hari daripada tarikh terima Laporan Terperinci.

Bagaimanakah tatacara pengurusan Akaun Amanah Awam/Kerajaan?
  Jawapan :

Perbendaharaan Malaysia ada mengeluarkan Tatacara Pengurusan Akaun Amanah Yang Ditubuhkan Di Bawah Seksyen 9, Akta Acara Kewangan 1957 untuk dijadikan panduan di dalam menguruskan Akaun Amanah Awam dengan teratur dan berkesan. Sila rujuk Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 18/2001. Bagi Akaun Amanah Khas dan Akaun Amanah Kerajaan (Seksyen 10, Akta Acara Kewangan 1957), PTJ dicadangkan untuk mengguna pakai SPP yang sama sebagai panduan dalam menguruskan akaun amanah berkenaan.

Apakah tindakan yang perlu diambil terhadap deposit yang boleh dituntut namun tidak dituntut oleh pendeposit?
 

Jawapan :

a)Jika tiada sebab-sebab tertentu, deposit yang tidak dituntut selepas tempoh 12 bulan dari tarikh deposit boleh dikembalikan hendaklah diberitahu dalam Warta Kerajaan.

b)Jika deposit itu masih tidak dituntut dalam masa 3 bulan selepas diwartakan maka ia hendaklah dikreditkan ke hasil Kerajaan (Kod Hasil : 81302 - Wang Tidak Dituntut)

Apakah syarat-syarat dan prosedur untuk memohon pembukaan panjar wang runcit (PWR)?
  Jawapan :

Permohonan mewujudkan PWR hanya diluluskan kepada pejabat yang berstatus PTJ. Dokumen-dokumen yang perlu dikemukakan bagi permohonan mewujud PWRadalah seperti berikut:

 1. Surat permohonan PTJ;
 2. Surat sokongan daripada Kementerian /Ibu Pejabat PTJ;
 3. Carta Organisasi Kementerian/Jabatan;
 4. Laporan C110B (Laporan Kedudukan Peruntukan Vot Bekalan)/Laporan C231B (Laporan Terperinci Perbelanjaan Vot Bekalan);
 5. Justifikasi keperluan PWR;
 6. Anggaran perbelanjaan sebulan; dan
Borang Maklumat Penerima Bayaran GFMAS
Apakah syarat-syarat dan prosedur untuk memohon penambahan amaun apungan PWR?
  Jawapan :

Permohonan menambah amaun apungan PWR dibenarkan kepada semua Pemegang PWR sedia ada iaitu sama ada berstatus PTJ atau pun Pusat Kos. Dokumen-dokumen yang perlu dikemukakan bagi permohonan menambah PWR  adalah seperti berikut:

 1. Surat permohonan PTJ;
 2. Surat sokongan daripada Kementerian /Ibu Pejabat PTJ;
 3. Justifikasi keperluan penambahan PWR; dan
 4. Rekod Buku Tunai bagi rekupmen 6 bulan terdahulu.
Apakah prosedur untuk memohon penutupan/mengurang PWR?
  Jawapan :

Dokumen yang perlu dikemukakan bagi permohonan menutup/mengurang PWR adalah seperti berikut :

 1. Surat permohonan PTJ; dan
 2. Surat sokongan daripada Kementerian/Ibu Pejabat PTJ.

Setelah kelulusan JANM diperolehi, amaun PWR yang berkenaan perlu dipulangkan kepada JANM dengan memasukkan amaun tersebut ke dalam Akaun Bank Terimaan Pejabat Perakaunan di mana rekupmen dibuat.Dokumen yang perlu dikemukakan kepada Bahagian Akaun KDN setelah amaun PWR dipulangkan adalah seperti berikut:

 1. Salinan Penyata Pemungut; dan
 2. Salinan Laporan Terperinci (C350/Laporan FBL1N yang berbaki sifar (0) bagi penutupan PWR dan yang mempunyai baki terkini selepas pengurangan PWR.
Apakah pembayaran yang boleh dibuat daripada PWR?
  Jawapan :

Pembayaran yang boleh dibuat daripada PWR adalah perbelanjaan rasmi berdasarkan kriteria seperti berikut:

 1. Pembayaran kecil yang segera - perbelanjaan tidak berkala dan tidak dirancang menyebabkan pesanan tempatan tidak dapat dikeluarkan.
 2. Perbelanjaan runcit - pembelian kecil-kecilan yang tidak praktikal untuk membuat pembelian melalui pesanan tempatan.
 3. Tidak melebihi RM500.00 bagi setiap resit/bil - Pemegang Panjar dibenarkan untuk membuat bayaran melebihi RM500.00 sekiranya praktikal dan berfaedah dengan kelulusan Ketua Jabatan sebelum pembelian dibuat [AP 97 (d)].
 4. Pembelian tidak dijeniskan sebagai Aset (Harta Modal dan Inventori di bawah Kod Objek Am 30000); dan
 5. Pendahuluan untuk belanja perjalanan kepada pegawai yang menggunakan kenderaan jabatan kecuali untuk membayar tuntutan perjalanan.
Apakah Laporan FBL1N bagi PWR?
  Jawapan :

Laporan FBL1N PWR adalah Laporan Terperinci Tunai PWR yang menunjukkan semua transaksi PWR yang dibuat melalui Modul Panjar eSPKB/manual. Laporan ini digunapakai bagi menggantikan Laporan C350 buat sementara waktu sehinggalah Laporan C350 yang dijana adalah stabil.

Soalan Lazim Bahagian Perancangan Strategik

Berikut adalah soalan-soalan yang sering diajukan oleh pengunjung Portal Kementerian Dalam Negeri. Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lain sila hubungi kami di talian 03- 8886 8533 atau e-mel kepada kami di pro@moha.gov.my


Bahagian Perancangan Strategik

Tiada topik untuk bahagian ini!

Soalan Lazim Unit Komunikasi Korporat

Berikut adalah soalan-soalan yang sering diajukan oleh pengunjung Portal Kementerian Dalam Negeri. Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lain sila hubungi kami di talian 03- 8886 8533 atau e-mel kepada kami di pro@moha.gov.my


Unit Komunikasi Korporat

Tiada topik untuk bahagian ini!

Soalan Lazim Bahagian Kepenjaraan, Antidadah dan Pertahanan Awam

Berikut adalah soalan-soalan yang sering diajukan oleh pengunjung Portal Kementerian Dalam Negeri. Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lain sila hubungi kami di talian 03- 8886 8533 atau e-mel kepada kami di pro@moha.gov.my


Bahagian Kepenjaraan, Antidadah dan Pertahanan Awam

Tiada topik untuk bahagian ini!

Soalan Lazim Bahagian Kepolisan dan Keselamatan Sempadan

Berikut adalah soalan-soalan yang sering diajukan oleh pengunjung Portal Kementerian Dalam Negeri. Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lain sila hubungi kami di talian 03- 8886 8533 atau e-mel kepada kami di pro@moha.gov.my


Bahagian Kepolisan dan Keselamatan Sempadan

Tiada topik untuk bahagian ini!

Soalan Lazim Majlis Antipemerdagangan Orang Dan Antipenyeludupan Migran

Berikut adalah soalan-soalan yang sering diajukan oleh pengunjung Portal Kementerian Dalam Negeri. Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lain sila hubungi kami di talian 03- 8886 8533 atau e-mel kepada kami di pro@moha.gov.my


Majlis Antipemerdagangan Orang Dan Antipenyeludupan Migran

Tiada topik untuk bahagian ini!

Soalan Lazim Bahagian Hal Ehwal Imigresen

Berikut adalah soalan-soalan yang sering diajukan oleh pengunjung Portal Kementerian Dalam Negeri. Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lain sila hubungi kami di talian 03- 8886 3158 atau e-mel kepada kami di pro@moha.gov.my


Bahagian Hal Ehwal Imigresen

Tiada topik untuk bahagian ini!

Soalan Lazim Bahagian Pendaftaran Negara dan Pertubuhan

Berikut adalah soalan-soalan yang sering diajukan oleh pengunjung Portal Kementerian Dalam Negeri. Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lain sila hubungi kami di talian 03- 8886 8533 atau e-mel kepada kami di pro@moha.gov.my


Bahagian Pendaftaran Negara dan Pertubuhan
Kewarganegaraan
1 Saya sudah memohon taraf kewarganegaraan di Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) dan permohonan saya sudah dihantar ke Kementerian Dalam Negeri (KDN). Berapa lama permohonan saya tersebut akan diproses?
  Jawapan :

Permohonan yang selesai di proses oleh Jabatan Pendaftaran Negara akan diproses dan dikaji dengan teliti oleh Kementerian sebelum diangkat untuk pertimbangan dan kelulusan Menteri Dalam Negeri. Keseluruhan proses tersebut akan memakan masa yang panjang sebelum keputusan dapat dikeluarkan. Pada kebiasaan pemohon akan dimaklumkan dalam tempoh 2 tahun atau lebih dan keputusannya adalah terpulang kepada budi bicara Kementerian.
MyKad
1 Saya telah memohon untuk menukar kad pengenalan lama (KPT) kepada MyKad dan telah menunggu selama lebih satu tahun. Apa yang perlu saya lakukan untuk mempercepatkan saya mendapatkan MyKad?
  Jawapan :

Semua urusan berkaitan kad pengenalan adalah di bawah bidang kuasa Jabatan Pendaftaran Negara. Pemohon dinasihatkan menghubungi JPN untuk mendapatkan bantuan.

Soalan Lazim Bahagian Pengurusan Pekerja Asing

Berikut adalah soalan-soalan yang sering diajukan oleh pengunjung Portal Kementerian Dalam Negeri. Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lain sila hubungi kami di talian 03- 8886 8533 atau e-mel kepada kami di pro@moha.gov.my


Bahagian Pengurusan Pekerja Asing

Tiada topik untuk bahagian ini!

Soalan Lazim Kawalan Penapisan Filem dan Penguatkuasaan

Berikut adalah soalan-soalan yang sering diajukan oleh pengunjung Portal Kementerian Dalam Negeri. Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lain sila hubungi kami di talian 03- 8886 8533 atau e-mel kepada kami di pro@moha.gov.my


Bahagian Kawalan Penapisan Filem dan Penguatkuasaan.


1. Apakah filem yang perlu ditapis?

Filem termasuklah apa-apa bahagian atau keseluruhan rakaman pada apa-apa jenis bahan yang boleh menyimpan data bagi tujuan tayangan di pawagam, penjualan, penyewaan, pengedaran, penayangan, penyiaran ataupun penyebaran secara awam.

 

2. Apakah peruntukan yang terdapat dalam Akta Penapisan Filem 2002?

Terdapat sebanyak 56 seksyen dalam Akta Penapisan Filem.

Seksyen 2(3): Ketidakpakaian menyatakan bahawa:

“Akta ini tidak boleh ditafsirkan sebagai membenarkan penapisan apa-apa filem atau bahan publisiti filem yang disiarkan, dipamerkan, disebarkan, ditayangkan, diedarkan atau dipancarkan melalui internet atau melalui intranet.”

 

3. Apakah peranan Lembaga Penapis Filem (LPF)?

LPF bertanggungjawab menapis semua filem dan bahan publisiti filem yang diedar, dijual dan dipamerkan kepada umum berdasarkan akta ini dan Garis Panduan Penapisan Filem. Penapisan Filem yang dibuat adalah berdasarkan empat (4) aspek utama iaitu Keselamatan dan Ketenteraman Awam, Keagamaan, Sosiobudaya dan seterusnya Ketertiban dan Ketatasusilaan.
LPF juga merupakan badan penasihat kepada penerbit, pengarah filem dan penggiat seni dalam menghasilkan filem-filem agar tidak tersasar dari empat aspek utama tersebut.

 

4. Apakah peranan Jawatankuasa Rayuan Filem (JKRF)?

JKRF diwujudkan di bawah (Akta 620) dan ahli-ahlinya dilantik oleh Menteri. JKRF bertanggungjawab bagi menimbang rayuan mana-mana pihak yang tidak berpuashati dengan keputusan yang dibuat LPF terhadap sesuatu filem atau bahan publisiti filem. Permohonan rayuan hendaklah dibuat dalam masa 30 hari dari tarikh keputusan penapisan.

 

5. Bagaimanakah Proses Permohonan Penapisan Filem dijalankan?

Pemohon yang ingin membuat permohonan penapisan filem mestilah terlebih dahulu membuat pendaftaran syarikat dengan Bahagian ini.

Borang permohonan boleh dimuat turun melalui laman web http://www.moha.gov.my atau mendapatkannya di kaunter One Stop Centre, Aras G, Blok D1, Kompleks D, Putrajaya.

Borang permohonan yang telah lengkap bersama-sama dengan filem kemudiannya dihantar ke Kaunter One Stop Centre.

Hanya permohonan yang lengkap mengikut senarai semak akan didaftarkan dalam Sistem Maklumat Penapisan Filem (e-filem) dan diteruskan dengan proses penapisan.

Selepas kelulusan penapisan dilakukan oleh Pengerusi LPF, Sijil Perakuan A akan dicetak dan diberikan kepada pemohon dalam masa lima (5) hari bekerja.

 

6. Apakah perbezaan Perakuan A dan Perakuan B?

Perakuan A dikeluarkan setelah sesuatu filem telah diluluskan atau diubah (sekiranya perlu) sebagaimana yang disyorkan oleh LPF.

Manakala Perakuan B pula dikeluarkan bagi tiap-tiap salinan filem atau bahan publisiti filem yang dihasilkan.

 

7. Apakah kategori pengkelasan Filem dan perbezaannya?

UNTUK TONTONAN UMUM
sesuai untuk ditonton oleh semua lapisan masyarakat (memaparkan nilai-nilai murni, sopan dan memberi pengajaran yang baik).

UNTUK TONTONAN 13 TAHUN KE ATAS
Bimbingan ibubapa diperlukan bagi kanak-kanak berumur 13 tahun dan ke bawah (mengandungi unsur-unsur ganas atau seram).

UNTUK TONTONAN 18 TAHUN KE ATAS
Mengandungi unsur-unsur ganas, seram dan ngeri yang tidak keterlaluan atau yang menyentuh aspek agama, sosial dan politik.

 

8. Apakah perbezaan FINAS dan BKF?

FINAS adalah satu agensi di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia (KKMM) yang bertanggungjawab menggalak, memelihara dan memudahkan kemajuan perusahaan perfileman Malaysia serta membantu dalam memartabatkan filem tempatan supaya mampu bersaing dengan industri perfileman asing.

BKF adalah bahagian di bawah Kementerian Dalam Negeri yang bertanggungjawab ke atas pengurusan filem dan bahan publisiti filem penapisan dan penguatkuasaan Akta Penapisan Filem 2002 (Akta 620).

 

9. Adakah BKF turut mengawal kandungan dan informasi yang terdapat dalam siaran radio? Apakah undang-undang khusus yang digunakan?

BKF tidak mempunyai kuasa dalam menyekat kandungan yang disiarkan melalui radio (seperti muzik) ini kerana penapisan kandungan audio atau muzik tidak dilindungi di bawah Akta Penapisan Filem, melainkan jika ia disertai dengan video (iaitu Video Muzik ). Kandungan siaran radio adalah di bawah bidang kuasa Suruhanjaya Komunikasi Malaysia dan Suruhanjaya Multimedia (SKMM), yang beroperasi di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia.

Kemaskini Oktober 2017

 

Agensi |

KLIK LOGO UNTUK KE MAKLUMAT PERKHIDMATAN AGENSI

 PDRM  PENJARA  JIM  jpn update  AADK  jppm update RELA AKSEM   Lembaga Penapis Filem  new ipsom  APMM Logo 2  esscom